Rekrutacja 2023/2024

        ED_0050_4_2023 rekrutacja PM 

 

 

Zarządzenie Nr ED.0050.4.2023

Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 202
3/2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 130, 149-150,
15
2-154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2023/2024.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

23 stycznia 2023 r.

29 stycznia 2023 r.

_

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30 stycznia 2023 r.

10 lutego 2023 r.

8 maja 2023 r.

12 maja 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

27 lutego 2023 r.

godz. 12.00

16 maja 2023 r.

godz. 12.00

4.

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

27 lutego 2023 r,

6 marca 2023 r.

16 maja 2023 r.

19 maja 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

13 marca 2023 r.

godz. 12.00

22 maja 2023 r.

godz. 12.00

6.

Procedura odwoławcza

od 13 marca 2023 r.

Od 22 maja 2023 r.

 

  1. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Jaworzna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

JAWORZNA

Paweł Silbert

 

 

 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023

Drodzy Rodzice!

Zapisanie dziecka do przedszkola odbywa się poprzez rekrutację elektroniczną. 

Należy wejść na stronę: 

www.nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

Aby złożyć wniosek do przedszkola, należy uzupełnić formularz rekrutacyjny 

online,a następnie wydrukować, 

podpisać wniosek i zanieść go do przedszkola pierwszego wyboru.

Zarządzenie Nr ED.0050.442.2021
Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

http://pm6.jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/PM-rekrutacja.odt

PM rekrutacja

Przypominamy, że w dniach 24.01.2022 – 28.01. należy złożyć pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od września. Deklaracje wydawane są w przedszkolu.

 

 

 

 

 INSTRUKCJA DLA RODZICÓW DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Zarządzenie i wniosek: 

zarzadzenie i wniosek

2. Instrukcja dla rodziców:

InstrukcjaRodzice(3) (1)

3. Potwierdzenie woli:

potwierdzenie woli