Ochrona danych

Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców, opiekunów prawnych 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2   w Jaworznie

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, ZSZP nr 2 w Jaworznie  informuje, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, z siedzibą w Jaworznie, przy Chropaczówka 101;
  2. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Jaworznie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Marta Musiał, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:  iodo@zszp2.jaworzno.edu.pl lub nr tel 668220648.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych – okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
  10. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.